ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΜΟΙΒΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕ

Υποχρεωτική η αμοιβή – προμήθεια στον εμπορικό αντιπρόσωπο γιά κάθε συναλλαγή που έγινε εντός της περιοχής του ακόμα και αν αυτός δεν μεσολάβησε.

Πολλές φορές τυχαίνει ο αντιπροσωπευόμενος να ασκεί έμμεσο ανταγωνισμό στον αντιπρόσωπό του ή στον αποκλειστικό διανομέα του προβαίνοντας ο ίδιος σε συναλλαγές και συμφωνίες μέσα στον γεωγραφικό τομέα που του έχει εκχωρήσει αρνούμενος να του καταβάλλει προμήθεια.

Όμως αυτό είναι παράνομο. Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι δικαιούνται προμήθεια και αμοιβή  για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται στην περιοχή όπου δρα­στηριοποιούνται, ανεξάρτητα εάν έχουν κλείσει οι ίδιοι την συμφωνία με τον πελάτη.

Αυτή η νομοθετική πρόβλεψη είναι απόρροια απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με αφορμή προδικαστικά ερωτήματα που απέστειλε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Και όχι μόνο αυτό αλλά εάν μια επιχείρηση που είναι πελάτης έχει θυγατρικές εταιρείες ή αν ένας πελάτης διευθύνει ποικίλες επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η θυ­γατρική ή η επιχείρηση η οποία προέβη στην παραγγελία, ανε­ξαρτήτως σε ποια παραδόθη­καν εμπορεύματα ή προσφέρ­θηκαν οι υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα το Ευρωπαικό Δικαστήριο έκρινε ότι : “Όταν η επιχείρηση ασκεί επαγγελματική δραστηριότη­τα σε διάφορους τόπους ή όταν ο αντιπρόσωπος ασκεί τη δραστηριότητά του σε πολλές περιοχές, πρέπει να λαμβάνε­ται υπόψη ο τόπος όπου έλα­βαν ή έπρεπε κατά το σύνη­θες να λάβουν χώρα οι δια­πραγματεύσεις με τον αντιπρόσωπο, ο τόπος όπου παρα­δόθηκε το εμπόρευμα, καθώς και ο τόπος όπου βρίσκεται η επιχείρηση η οποία έκανε την παραγγελία” .

Κατά συνέπεια στις ως άνω περιπτώσεις ο εμπορικός αντιπρόσωπος δικαιούται να απαιτήσει την αναλογούσα προμήθεια, και αν αυτή δεν του αποδοθεί, να προσφύγει στο Δικαστήριο.