ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Σύμβαση πρακτορείας για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών και παραδόσεων αντικειμένων με αντικαταβολή ( courrier ). Αλληλόχρεος λογαριασμός στην σύμβαση υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

Σύμφωνα με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αλληλόχρεος λογαριασμός είναι η σύμβαση, δυνάμει της οποίας, δύο πρόσωπα, από τα οποία το ένα, τουλάχιστον, είναι έμπορος, συμφωνούν να μην επιδιώκουν ούτε να διαθέτουν μεμονωμένα τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις μεταξύ τους συναλλαγές, αλλά να τις φέρουν σε κοινό λογαριασμό, με σκοπό να τις εκκαθαρίσουν κατά το κλείσιμο του λογαριασμού, που γίνεται σε ορισμένα χρονικά διαστήματα ή, οριστικώς, με καταγγελία ενός από τα μέρη, η οποία μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, έτσι ώστε το τυχόν κατάλοιπο να αποτελέσει, πλέον, τη μοναδική μεταξύ τους απαίτηση. Στη σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού μπορεί να υπαχθεί κάθε συναλλακτική σχέση ανάμεσα στους συμβαλλόμενους, που άγει στην πραγματοποίηση  αμοιβαίων παροχών.

Για την εκκαθάριση των οικονομικών δοσοληψιών των διαδίκων, κατόπιν συμφωνίας της ενάγουσας με τον πράκτορα, ετηρούντο δύο αλληλόχρεοι λογαριασμοί, ένας για τις υπηρεσίες των αντικαταβολών και ένας για τις υπηρεσίες των ταχυμεταφορών, υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και λοιπών οικονομικών συναλλαγών μεταξύ των διαδίκων. Οι παραπάνω λογαριασμοί έκλειναν σε μηνιαία βάση και η ενάγουσα έστελνε στον πράκτορα αντίγραφο της κίνησης των λογαριασμών, μέσα δε σε προθεσμία πέντε ημερών, ο πράκτορας είχε το δικαίωμα να προβάλει αντιρρήσεις, ενώ, αν η παραπάνω προθεσμία παρήρχετο, χωρίς να προβληθούν αντιρρήσεις, εθεωρείτο ότι συναπτόταν σύμβαση αφηρημένης αναγνώρισης χρέους, μεταξύ της ενάγουσας και του πράκτορα, σχετικά με τα κατάλοιπα των παραπάνω αναφερόμενων αλληλόχρεων λογαριασμών.

Στην υπόθεση αυτή το Δικαστήριο απέρριψε αγωγής εταιρίας που ανέλαβε για λογαριασμό άλλης εταιρίας , την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών και παραδόσεων αντικειμένων με αντικαταβολή, αμειβόμενη με προμήθεια επί των παρεχόμενων υπηρεσιών ως αόριστη επειδή τα κονδύλια αποζημίωσης που ζητούσε δεν ήταν αναλυτικά αναφερόμενα.

Το Δικαστήριο απέρριψε όμως και την αγωγή του πράκτορα με την οποία ζητούσε το κατάλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασμού που δεν είχε εξοφλήσει η συνεργαζόμενη εταιρία θεωρώντας ότι και αυτή η αγωγή ήταν αόριστη.