+30 210 72 31 630
Τηλ.
info@elo.gr
Email
ΚΟΛΩΝΑΚΙ: Ομήρου 21
ΓΛΥΦΑΔΑ: Λαζαράκη 27

stefanos oikonomou
stefanos oikonomou

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ( MERGERS AND ACQUISITIONS )

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει ασχοληθεί με ένα από τα πιο περίπλοκα κομμάτια του εταιρικού και εμπορικού δικαίου που είναι οι συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών.

Η ανάγκη για συγχώνευση εταιρειών προκύπτει όταν μία εταιρεία εξαγοράζει μία άλλη ή όταν ένας επιχειρηματίας που έχει διεσπαρμένες τις εμπορικές του δραστηριότητες σε πολλές εταιρείες αποφασίσει να τις βάλει όλες κάτω από την ίδια στέγη.

Η συγχώνευση εταιρειών απαιτεί συνεργασία δικηγόρων με τους λογιστές της εταιρείας και η δικηγορική μας εταιρεία έχει αρκετές φορές συστηθεί από τους λογιστές ή φοροτεχνικούς της εταιρείας για να αναλάβουν το νομικό κομμάτι της συγχώνευσης.

Παραθέτουμε παρακάτω ένα σύντομο οδηγό για τις απαιτούμενες ενέργειες για την συγχώνευση εταιρειών και μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας στα γραφεία μας στην οδό Ομήρου αρ. 21 στο Κολωνάκι ότι επιθυμείτε.

Με το νόμο 4601/2019 ρυθμίσθηκε ενιαία το θέμα του μετασχηματισμού εταιρειών με συγχώνευση, διάσπαση ή μετατροπή.

Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται στην συγχώνευση εταιρειών διάφορης νομικής μορφής.

Συγκεκριμένα, σε διαδικασία εταιρικού μετασχηματισμού με συγχώνευση, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου μπορούν να υποβληθούν ή να μετάσχουν οι ακόλουθες εταιρικές μορφές:

α. Ανώνυμες Εταιρείες.

β. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

γ. Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες.

δ. Ομόρρυθμες Εταιρείες.

ε. Ετερόρρυθμες Εταιρείες.

στ. Ετερόρρυθμες Εταιρείες κατά μετοχές.

ζ. Κοινοπραξίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 293 του ν. 4072/2012 (Α` 86).

η. Ευρωπαϊκές Εταιρείες (SE) που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 2157/2001 του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 (ΕΕ L 294).

θ. Αστικοί Συνεταιρισμοί.

ι. Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΕΣΕτ) που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1435/2003 της 22ής Ιουλίου 2003 (ΕΕ L 207).

 

Οι παραπάνω εταιρείες της παραγράφου 1 μπορεί να μετάσχουν σε εταιρικό μετασχηματισμό με οποιαδήποτε από τις ιδιότητες που προσιδιάζουν σε αυτόν, δηλαδή ως απορροφώμενες, απορροφώσες, συγχωνευόμενες, διασπώμενες, εισφέρουσες, επωφελούμενες, συνιστώμενες (νέες) ή μετατρεπόμενες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του νόμου.

Ο μετασχηματισμός εταιρειών μπορεί να γίνει με τις εξής μορφές:

 α. συγχώνευση,

 β. διάσπαση,

 γ. μετατροπή.

 

Σημαντικό είναι ότι σε εταιρικό μετασχηματισμό, μπορεί να μετάσχουν και εταιρείες που έχουν λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας ή με απόφαση της συνέλευσης ή των εταίρων τους, καθώς επίσης και εταιρείες που κηρύχθηκαν σε πτώχευση, εφόσον μετά την κήρυξη της πτώχευσης επικυρώθηκε τελεσίδικα το σχέδιο αναδιοργάνωσης ή εξοφλήθηκαν όλοι οι πτωχευτικοί πιστωτές, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α` 153) αρκεί να μην έχει αρχίσει η διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης και υπό την προϋπόθεση ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για την οικεία εταιρική μορφή.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Οι διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 (Α` 217), των νόμων 2166/1993 (Α` 137), 4172/2013 (Α` 167) και άλλων νόμων, ιδίως φορολογικού ή αναπτυξιακού περιεχομένου, οι οποίες αναφέρονται σε μετασχηματισμούς, διατηρούνται σε ισχύ ως προς τις φορολογικές τους ρυθμίσεις και τα παρεχόμενα πλεονεκτήματα ή κίνητρα.

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Η συγχώνευση πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρείας.

«Συγχώνευση με απορρόφηση» είναι η πράξη με την οποία μία ή περισσότερες εταιρείες (απορροφώμενες) μεταβιβάζουν σε μία άλλη υφιστάμενη εταιρεία (απορροφώσα), ύστερα από λύση τους, χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών τους, με τη διάθεση στους μετόχους ή στους εταίρους των απορροφώμενων εταιρειών εταιρικών συμμετοχών της απορροφώσας εταιρείας και ενδεχομένως με καταβολή χρηματικού ποσού, το οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της ονομαστικής αξίας των εταιρικών συμμετοχών που διατίθενται ή, σε περίπτωση έλλειψης ονομαστικής αξίας, της λογιστικής τους αξίας.

«Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας» είναι η πράξη με την οποία δύο ή περισσότερες εταιρείες (συγχωνευόμενες) μεταβιβάζουν σε μία νέα εταιρεία, την οποία συνιστούν, ύστερα από λύση τους, χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών τους, με τη διάθεση στους μετόχους ή στους εταίρους των συγχωνευόμενων εταιρειών εταιρικών συμμετοχών της νέας εταιρείας και ενδεχομένως με καταβολή χρηματικού ποσού, το οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της ονομαστικής αξίας των εταιρικών συμμετοχών που διατίθενται ή, σε περίπτωση έλλειψης ονομαστικής αξίας, της λογιστικής τους αξίας.

 

Τα βασικά στάδια κάθε μετασχηματισμού εταιρειών είναι τα ακόλουθα:

1/ Σύνταξη σχεδίου σύμβασης μετατροπής ( συγχώνευσης, μετατροπής, διάσπασης ).

2/ Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης από τα όργανα που εκπροσωπούν την εταιρεία.

3/ Δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. και στον διαδικτυακό τόπο κάθε εταιρείας που συμμετέχει στον μετασχηματισμό.

4/ Λεπτομερής γραπτή έκθεση και ενημέρωση για τη συγχώνευση από τους εκπροσώπους της εταιρείας.

5/ Καταχώριση της έκθεσης στο Γ.Ε.ΜΗ και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο των εταιρειών.

6/ Υποβολή της έκθεσης για έγκριση στους μετόχους ή εταίρους των εταιρειών που συμμετέχουν.

7/ Εξέταση του σχεδίου σύμβασης μετασχηματισμού ( συγχώνευσης – διάσπασης – μετατροπής ) από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες

8/ Έγκριση της σύμβασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ή τους εταίρους των εταιρειών που συμμετέχουν.

9/ Υπογραφή της σύμβασης από τους εκπροσώπους όλων των εταιρειών που συμμετέχουν.

10/ Καταχώριση της σύμβασης στο ΓΕΜΗ.

 

Ορισμένα από αυτά τα στάδια μπορούν να παραληφθούν εφόσον στον μετασχηματισμό συμφωνούν όλοι οι εταίροι ή μέτοχοι των εταιρειών και τα όργανά τους.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

  1. Η συγχώνευση συντελείται με μόνη την καταχώριση της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την απορροφώσα εταιρεία, ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. της απορροφώμενης εταιρείας.
  2. Από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 1, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της απορροφώσας και της απορροφώμενης εταιρείας όσο και έναντι τρίτων, τα εξής αποτελέσματα:

 

α) η απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας, δηλαδή στο σύνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της απορροφώμενης ή των απορροφώμενων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της απορροφώμενης ή των απορροφώμενων εταιρειών,

 

β) οι μέτοχοι ή οι εταίροι της απορροφώμενης ή των απορροφώμενων εταιρειών γίνονται μέτοχοι ή εταίροι της απορροφώσας εταιρείας,

 

γ) η απορροφώμενη ή οι απορροφώμενες εταιρείες παύουν να υπάρχουν.

 

  1. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από την απορροφώσα εταιρεία.

 

  1. Οι προβλεπόμενες στον νόμο ιδιαίτερες διατυπώσεις για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων ισχύουν και στην περίπτωση συγχώνευσης.

 

  1. Οι εταιρικές συμμετοχές της απορροφώσας εταιρείας δεν ανταλλάσσονται με εταιρικές συμμετοχές της απορροφώμενης εταιρείας που κατέχονται:

 

α. είτε από την ίδια την απορροφώσα εταιρεία είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της,

 

β. είτε από την ίδια την απορροφώμενη εταιρεία, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

 

  1. Η περίπτωση δ`της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 εφαρμόζεται σε περίπτωση διάσπασης με την επιφύλαξη της παραγράφου 5.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Σε κάθε περίπτωση μετασχηματισμού εταιριών, οι εργαζόμενοι προστατεύονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη μεταβολή στο πρόσωπο του εργοδότη.

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Επίδομα νυκτερινής εργασίας – Νυχτερινά Σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται...

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ Οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρείας, παραθέτουν τις...

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ Η Τηλεργασία είναι πλέον μέρος της καθημερινής εργατικής πρακτικής...

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόσφατη απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,...