ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΑ

Επί συμβάσεως αποκλειστικής διανομής η ανάθεση σε άλλον της  ίδιας επιχειρηματικής δραστηριότητος με αυτή του διανομέα μπορεί, να συνιστά αδικοπραξία , εφόσον γίνεται με δόλιες μεθοδεύσεις και πράξεις αθέμιτες με σκοπό το σφετερισμό της ξένης πελατείας και εκμεταλλεύσεως της ξένης φήμης, του μόχθου και των δαπανών, στις οποίες υποβλήθηκε ο διανομέας για την καθιέρωση των προϊόντων που αντιπροσωπεύει στην αγορά.

Στην συγκεκριμένη υπόθεση επρόκειτο για αποκλειστικό διανομέα ποτών, εξαρτημάτων για κρασιά, κάβωνψυγείων και ροφημάτων.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο έκρινε ότι η καταγγελία μίας σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας ή αποκλειστικής διανομής μπορεί να αποτελεί συγχρόνως και αδικοπραξία που να παρέχει στο συμβαλλόμενο μέρος το δικαίωμα να αξιώσει την καταβολή χρηματικής ικανοποιήσεως για την αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης, αν, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες της καταγγελίας και ιδία του τρόπου δηλώσεως αυτής και του περιεχομένου της, σε συνάρτηση με τον εμπεριεχόμενο σ` αυτή σκοπό του καταγγέλλοντος, υπέστη παράνομη προσβολή στο όνομα, την πίστη, τη φήμη του κλπ. (ΕφΠειρ 83/2009 ΔΕΕ 2009.479).

Επί συμβάσεως αποκλειστικής διανομής η υπό του εντολέως καταγγελία της σύμβασης και η ανάθεση σε άλλον της   ίδιας επιχειρηματικής δραστηριότητος με αυτή του διανομέα μπορεί, να συνιστά παράβαση της προαναφερθείσας διάταξης (ΑΚ 919), εφόσον γίνεται με δόλιες μεθοδεύσεις και πράξεις αθέμιτες, αντίθετες προς τα χρηστά ήθη, με σκοπό το σφετερισμό της ξένης πελατείας και εκμεταλλεύσεως της ξένης φήμης, του μόχθου και των δαπανών, στις οποίες υποβλήθηκε ο διανομέας για την καθιέρωση των προϊόντων που αντιπροσωπεύει στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή, όπως αναφέρθηκε, γεννάται υποχρέωση προς αποζημίωση και κατά το άρθρο 919 ΑΚ (ΕφΑΘ 676/2009 ΕΕμπΔ 2010.583).

Επίσης το Δικαστήριο έκρινε ότι η έννοια της αποκλειστικότητας στη σύμβαση αποκλειστικής διανομής είναι ότι ο παραγωγός αυτοδεσμεύεται να μην παραδώσει εμπορεύματα σε τρίτους ανταγωνιστές του αποκλειστικού διανομέα μέσα στην περιοχή διανομής και επίσης ότι ο αποκλειστικός διανομέας υποχρεούται να μη διανέμει ευθέως ανταγωνιστικά προϊόντα.