+30 210 72 31 630
Τηλ.
info@elo.gr
Email
ΚΟΛΩΝΑΚΙ: Ομήρου 21
ΓΛΥΦΑΔΑ: Λαζαράκη 27

stefanos oikonomou
stefanos oikonomou

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Από την 25η Μαίου 2018 τίθεται σε άμεση εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

 

Ο νέος κανονισμός έχει σκοπό να θεσπίσει κανόνες για δύο στόχους:

1/ την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και

2/ την ελεύθερη κυκλοφορία των προσωπικών δεδομένων.

 

Παρότι ο Κανονισμός χαρακτηρίζει την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως θεμελιώδες δικαίωμα που άλλωστε κατοχυρώνεται και στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, είναι αξιοσημείωτο ότι ο νέος κανονισμός δεν έχει σκοπό μόνο την προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά έχει σκοπό να κατοχυρώσει και να ρυθμίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσωπικών δεδομένων εντός της Ευρωπαικής Ένωσης.

 

Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το ότι στο άρθρο 1 παρ. 3 του Κανονισμού ορίζεται ότι <<  Η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης δεν περιορίζεται ούτε απαγορεύεται για λόγους που σχετίζονται με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.>>

 

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( GDPR ) 679/2016 εφαρμόζεται στην, εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

 

Είναι προφανές ότι σήμερα με τις τεχνικές που έχει στη διάθεσή του ο οποιοσδήποτε η αυτοματοποιημένη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι ο κανόνας.

 

Όπως αναφέρεται στον Κανονισμό, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση δημιούργησαν νέες προκλήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η κλίμακα της συλλογής και της ανταλλαγής προσωπικών  δεδομένων αυξήθηκε σημαντικά. Η τεχνολογία επιτρέπει τόσο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και σε δημόσιες αρχές να κάνουν χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε πρωτοφανή κλίμακα για την επιδίωξη των δραστηριοτήτων τους. Ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου γνωρίζει ότι η περιήγησή του στο διαδίκτυο στην ουσία καταγράφεται συνεχώς και πλήθος πληροφοριών που τον αφορούν συλλέγονται για διάφορους σκοπούς κυρίως προωθητικούς.

 

Όλοι μας ολοένα και περισσότερο δημοσιοποιούμε προσωπικές πληροφορίες και τις καθιστούμε διαθέσιμες σε παγκόσμιο επίπεδο με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η τεχνολογία έχει αλλάξει τόσο την οικονομία όσο και την κοινωνική ζωή και θα πρέπει να διευκολύνει περαιτέρω την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης και τη διαβίβαση σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Επίδομα νυκτερινής εργασίας – Νυχτερινά Σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται...

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ Οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρείας, παραθέτουν τις...

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ Η Τηλεργασία είναι πλέον μέρος της καθημερινής εργατικής πρακτικής...

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόσφατη απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,...